State_3_proposal
Senni Moilanen 22.3.2012 Email_big Katsottu viimeisen kuukauden aikana 420 kertaa

Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista

Suomen nykyinen lainsäädäntö asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Vain nainen ja mies voivat avioitua keskenään. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla pareilla on samat velvollisuudet muttei samoja oikeuksia. Tasa-arvoinen avioliittolaki takaisi jokaiselle oikeuden mennä avioliittoon riippumatta puolison sukupuolesta. Näin kaikki parit olisivat lain edessä yhdenvertaisia.

SISÄLLYS

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
YLEISPERUSTELUT
1 Johdanto
2 Nykytila
2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden lainsäädäntö
2.3 Nykytilan arviointi
3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
3.1 Tausta ja toteuttamisvaihtoehdot
3.2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
3.2.1 Samaa sukupuolta olevien avioliitto
3.2.2 Vaikutukset rekisteröityihin parisuhteisiin
3.2.3 Adoptio-oikeus
3.2.4 Yhteinen sukunimi
3.2.5 Parisuhdemuodon muuttuminen sukupuolen vahvistamisen yhteydessä
3.2.6 Isyyslain soveltuminen
3.2.7 Kansainvälisyksityisoikeudelliset säännökset
4 Esityksen vaikutukset
4.1 Taloudelliset vaikutukset
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan
4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1 Lakiehdotusten perustelut
1.1 Avioliittolaki
1.2 Laki rekisteröidystä parisuhteesta
1.3 Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta
2 Voimaantulo
LAKIEHDOTUKSET
1 Laki avioliittolain muuttamisesta
2 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta
3 Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 § 2 momentin muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksen tarkoituksena on, että jatkossa myös samaa sukupuolta olevilla pareilla on oikeus solmia avioliitto. Muutoksella pyritään lisäämään yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Tämä ehdotetaan toteutettavaksi muuttamalla avioliittolakia, lakia rekisteröidystä parisuhteesta ja lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta.

YLEISPERUSTELUT
1 Johdanto
Esityksessä ehdotetaan avioliittolakia (234/1929) muutettavaksi niin, että myös samaa sukupuolta olevat parit voisivat solmia avioliiton. Rekisteröidystä parisuhteesta annetusta laista (950/2001) muutettaisiin ensimmäinen luku niin, ettei parisuhdetta voisi enää jatkossa rekisteröidä. Jo rekisteröidyt parisuhteet jäisivät kuitenkin voimaan ja olisivat ilmoitus- tai vihkimismenettelyllä muutettavissa avioliitoiksi. Myös transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia (563/2002) muutettaisiin siten, ettei avioliitto voisi enää muuttua rekisteröidyksi parisuhteeksi.

Parisuhteen rekisteröinnin oikeusvaikutukset vastaavat jo nykyisin pitkälti avioliiton solmimisen oikeusvaikutuksia. Ehdotetun lain muutoksen tarkoituksena on, että jatkossa myös samaa sukupuolta oleviin puolisoihin sovellettaisiin nimilain (694/1985) säännöksiä puolisoiden yhteisestä sukunimestä sekä adoptiolain (22/2012) säännöksiä, jotka koskevat aviopuolisoiden oikeutta adoptoida yhdessä lapsi.

Tällä esityksellä ei ole tarkoitus puuttua uskonnollisten yhdyskuntien avioliittolain 16 §:ssä säädettyyn oikeuteen määrätä kirkollisen vihkimisen ehdoista ja muodosta. Kaikilla vihkimiseen oikeutetuilla uskonnollisilla yhdyskunnilla, evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko mukaan lukien, on jatkossakin itsenäinen oikeus päättää, vihkivätkö ne samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

2 Nykytila

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö
Vuonna 2002 Suomessa tuli voimaan laki rekisteröidystä parisuhteesta. Tällä lailla samaa sukupuolta oleville pareille annettiin mahdollisuus parisuhteen virallistamiseen ja näin avattiin pääsy perhelainsäädännön piiriin. Tämä oli merkittävä muutos, sillä aiemmin lainsäädäntö ei käytännössä mitenkään huomioinut samaa sukupuolta olevien vakiintunutta elämänkumppanuutta. Reilun kymmenen vuoden aikana rekisteröity parisuhde on vakiinnuttanut asemansa yhteiskunnassa. Samaa sukupuolta olevien parisuhteesta on tullut virallinen ja tunnustettu perhemuoto, mikä on myös ollut omiaan vahvistamaan näihin suhteisiin liittyviä positiivisia käsityksiä ja vähentämään virheellisiä ennakkoluuloja.

Laki rekisteröidystä parisuhteesta oli merkittävä askel kohti yhdenvertaisuutta, koska se lisäsi huomattavasti erilaisten parisuhdemuotojen tasa-arvoisuutta. Lakia säädettäessä ei kuitenkaan oltu vielä valmiita antamaan samaa sukupuolta oleville pareille oikeutta avioliittoon. Rekisteröidyllä parisuhteella on lähtökohtaisesti samat oikeusvaikutukset kuin avioliitolla laissa erikseen lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Näitä poikkeuksia ovat nimilain säännökset puolison sukunimestä, adoptiolain säännökset, jotka koskevat puolison oikeutta hakea adoptiota, isyyslain (700/1975) säännökset isyyden toteamisesta avioliiton perusteella sekä muut sellaiset säännökset, jotka koskevat aviopuolisoa yksinomaan hänen sukupuolensa perusteella. Nykyinen lainsäädäntö asettaa rekisteröidyt parisuhdekumppanit edelleen aviopuolisoita heikompaan asemaan. Myös parisuhteen rekisteröintimenettely poikkeaa siviilivihkimisestä, mikä on omiaan lisäämään eriarvoisuuden tunnetta. Menettelyiden välisille eroille on vaikea keksiä hyväksyttäviä perusteita.

Muun muassa se, ettei rekisteröityyn parisuhteeseen sovelleta nimilain säännöksiä puolisoiden yhteisestä sukunimestä, on nähty epäoikeudenmukaisena ja on korostanut rekisteröidyn parisuhteen avioliittoa heikompaa asemaa. Puolisoiden yhteinen sukunimi korostaa heidän muodostavan yhteisen perheen. Yhteisen sukunimen kieltämiselle samaa sukupuolta olevilta pareilta ei voida esittää hyväksyttäviä perusteita. Käytännössä rekisteröidyillä parisuhdekumppaneilla on kuitenkin mahdollisuus saada sama sukunimi hakemusmenettelyllä. Nimilautakunta on katsonut, että saman sukunimen kieltäminen samaa sukupuolta olevilta pareilta olisi perustuslain vastaista. Hakemukset siis hyväksytään lähes aina. Hakemus on maksullinen ja muodostaa byrokraattisen esteen yhdenvertaisen oikeuden toteutumiselle. Eri sukupuolta olevien aviopuolisoiden taas on mahdollista muuttaa sukunimeään ilmoitusmenettelyllä ja ilmaiseksi. Lisäksi sama sukunimi ei tarkoita yhteistä sukunimeä, sillä parisuhdekumppaneilla ei ole oikeutta toistensa sukunimiin. Samaa sukupuolta olevien parien nimiratkaisut ovat siten rajoitetumpia, eikä mahdollisuutta esimerkiksi kaksoisnimeen ole.

Suomessa elää tuhansia lapsia kahden samaa sukupuolta olevan vanhemman perheissä. Lapsen edun mukaista on, että hänen huollostaan ja kasvatuksestaan tosiasiallisesti vastaavat aikuiset ovat hänen huoltajiaan. Tämä on jo mahdollistettu perheen sisäisellä adoptiolla.

Tällä hetkellä vain aviopuolisoilla on oikeus hakea adoptiota yhdessä. Muut kuin aviopuolisot voivat hakea adoptiota yksin. Oikeus hakea adoptoida yksin koskee myös rekisteröidyn parisuhteen osapuolia. Tässä tilanteessa adoption vahvistaminen edellyttää adoption hakijan parisuhdekumppanin suostumusta. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävän henkilön yksin adoptoima lapsi tulisi kuitenkin käytännössä elämään kahden vanhemman perheessä. Yksinkertaisinta ja lapsen edun mukaista olisi, että perheen molemmat aikuiset tulisivat suoraan hänen huoltajikseen yhteisadoption kautta.

2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden lainsäädäntö
Euroopan valtioista Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Belgia, Alankomaat, Espanja ja Portugali ovat mahdollistaneet samaa sukupuolta olevien avioliitot. Näiden lisäksi Ranskassa ja Iso-Britanniassa asiaa koskevat lait odottavat vielä parlamentin ylähuoneen käsittelyä, mutta molempien maiden parlamentin alahuone on ne jo hyväksynyt. Euroopan ulkopuolella samaa sukupuolta olevien avioliitto on hyväksytty Kanadassa, Argentiinassa, Etelä-Afrikassa sekä Meksikon pääkaupungissa Mexico Cityssä. Yhdysvalloissa samaa sukupuolta olevien avioliitot on laillistettu Massachusettsin, Connecticutin, Iowan, New Hampshiren, Mainen, Marylandin, New Yorkin, Vermontin ja Washingtonin osavaltioissa sekä Washington D.C:ssä.

Ruotsissa samaa sukupuolta olevien avioliitto mahdollistettiin avioliittolain uudistuksella vuonna 2009, jolloin avioliittolaista poistettiin sukupuoliviittauksia sisältävät sanat. Uuden avioliittolain ensimmäisen pykälän mukaan puolisoita ovat kaksi henkilöä, jotka ovat keskenään solmineet avioliiton. Aikaisemmin Ruotsissa oli voimassa Suomen rekisteröityä parisuhdetta vastaava järjestelmä. Tämä samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröimistä koskenut laki kumottiin, eikä rekisteröityjä parisuhteita voi enää solmia. Vanhat parisuhteet pysyvät kuitenkin rekisterissä, kunnes ne purkautuvat tai ne muutetaan avioliitoiksi. Rekisteröity parisuhde voidaan muuttaa avioliitoksi parisuhdekumppanien yhteisestä hakemuksesta, tai heidät voidaan halutessaan myös vihkiä avioliittoon. Ruotsissa ei ole asetettu määräaikaa rekisteröidyn parisuhteen muuttamiseksi avioliitoksi. Samaa sukupuolta olevat parit saivat oikeuden hakea yhdessä adoptiota jo vuonna 2003, kun rekisteröidyssä parisuhteessa olevat rinnastettiin avioliitossa oleviin. Avioliittolain uudistuksen myötä tilanne säilyi samanlaisena.

Myös Norjassa, Islannissa ja Tanskassa samaa sukupuolta olevien avioliitto mahdollistettiin vastaavalla tavalla kuin Ruotsissa. Norjassa uudistettu avioliittolaki astui voimaan vuonna 2009, Islannissa vuonna 2010 ja Tanskassa vuonna 2012. Näissä kaikissa maissa oli aiemmin voimassa Suomen rekisteröidyn parisuhteen kaltainen instituutio samaa sukupuolta oleville. Sekä Norjassa että Islannissa rekisteröity parisuhde voidaan muuttaa avioliitoksi parisuhdekumppaneiden yhteisestä hakemuksesta. Norjassa uuden avioliittolain myötä adoptio tuli mahdolliseksi myös samaa sukupuolta oleville. Islannissa ja Tanskassa samaa sukupuolta olevien oli mahdollista hakea yhdessä adoptiota jo ennen avioliittolain uudistamista. Suomesta tuli kesällä 2012 viimeinen Pohjoismaa, jossa samaa sukupuolta olevien avioliitto ei ole mahdollinen.

Pohjoismaiden lisäksi samaa sukupuolta olevien avioliitto on mahdollinen myös muualla Euroopassa. Alankomaat hyväksyi vuonna 2001 ensimmäisenä maailmassa samaa sukupuolta olevien avioliitot. Lakimuutoksen yhteydessä samaa sukupuolta olevat parit saivat myös ensimmäisenä maailmassa adoptio-oikeuden. Belgia hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot vuonna 2003 ja Espanja vuonna 2005. Molemmissa maissa myös samaa sukupuolta olevilla pareilla on mahdollisuus adoptioon. Portugalissa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat mahdollisiksi vuonna 2010. Lisäksi ainakin Luxemburgissa, Kolumbiassa, Uruguayssa ja Uudessa-Seelannissa tasa-arvoisen avioliittolain säätämistä harkitaan tai aiotaan esittää. Perheen ulkoinen adoptio on mahdollinen samaa sukupuolta oleville pareille myös Andorrassa, Brasiliassa, Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa sekä Uruguayssa.

2.3 Nykytilan arviointi
Tasa-arvoisen avioliittolain puute ylläpitää rakenteellista epätasa-arvoa yhteiskunnassa, eikä nykyinen lainsäädäntö vastaa kansainvälistä ihmisoikeuskehitystä. Ei ole perusteltua asettaa samaa sukupuolta olevia pareja juridisesti eri asemaan kuin eri sukupuolta olevia pareja. Nykyisellään lainsäädäntö pakottaa myös sukupuoltaan korjaavat muuttamaan avioliittonsa rekisteröidyksi parisuhteeksi tai rekisteröidyn parisuhteen avioliitoksi.

Nykyinen järjestelmä pitää epätasa-arvoisuuden lisäksi yllä ylimääräistä byrokratiaa ja tuo kustannuksia yhteiskunnalle. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevat puolisot voivat kiertoteitse saada lähes kaikki samat oikeudet kuin aviopuolisot, mutta he joutuvat käyttämään vaivalloisia, yhteiskunnalle raskaita hakemusmenettelyitä. Avioliittolainsäädännön muuttaminen tasa-arvoiseksi edellyttää lakiteknisesti varsin pieniä muutoksia. Ne yksinkertaistaisivat ja yhdenmukaistaisivat perheoikeudellista lainsäädäntöä.

Tasa-arvoisen avioliittolain yhteydessä on keskusteltu lapsen oikeudesta isään ja äitiin.
Nykyisen lainsäädännön puitteissa tämä ei toteudu, sillä lainsäädäntö ei varmista lapselle kahta vanhempaa. Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa tutkimuksessa lapsista ja rekisteröidystä parisuhteesta (STM 2003:10) esitellyt tutkimustulokset osoittavat, että lapsen kehityksessä ihmissuhteiden ja vanhemmuuden merkitys painottuu. Lapsen kehitys edellyttää rakastavia ihmissuhteita ja vastuullista vanhemmuutta, mikä vaatii paneutumista ja antautumista vanhemmalta, oli hän sitten nainen tai mies. Lapsen kasvu ja kehitys eivät vaadi kahta eri sukupuolta olevaa vanhempaa, kunhan ihmissuhteet ja elämisen ehdot ovat muuten kunnossa.

Suomi on allekirjoittanut YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen vuodelta 1989 (SopS 60/1991). Sopimuksen 3 artiklan 1 kohta sisältää koko sopimusta koskevan yleisperiaatteen siitä, että kaikkien lasten kanssa tekemisissä olevien viranomaisten ja lainsäädäntöelinten toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Tasa-arvoinen avioliittolaki edistäisi lapsen etua. Nykytilanteessa yhteiskunnan asenteet heijastuvat niin sanottujen sateenkaariperheiden lapsiin, joiden vanhempien rekisteröity parisuhde on tällä hetkellä institutionaalisesti heikompi kuin avioliitto. Sateenkaariperheiden vanhemmat ovat kyselyiden mukaan rekisteröineet parisuhteensa harvemmin kuin muut vanhemmat ovat solmineet avioliiton. Tämä johtuu ainakin siitä, että rekisteröity parisuhde -nimitys altistaa parin ja perheen lapset syrjinnälle. Tasa-arvoisen avioliittolain periaatteellisuus korostuu tässä suhteessa. Sen säätäminen on viesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttamisesta Suomessa.

3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

3.1 Tausta ja toteuttamisvaihtoehdot
Kansalaisaloitteen tarkoituksena on muuttaa avioliittolaki tasa-arvoiseksi siten, että myös samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia keskenään avioliiton. Muutoksen jälkeen aviopareja koskevat oikeudet, kuten adoptio-oikeus sekä oikeus ottaa yhteinen sukunimi, koskisivat aviopareja puolisoiden sukupuolesta riippumatta.

Osa tavoitteista voitaisiin saavuttaa myös tekemällä muutoksia nykyiseen lakiin rekisteröidystä parisuhteesta. Käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaisi, että parisuhdemuotojen luokittelu jatkuisi, mikä ei edistä esityksellä tavoiteltua yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Tämän esityksen kaikki tavoitteet saavutetaan ainoastaan antamalla samaa sukupuolta oleville pareille oikeus avioliiton solmimiseen.

Oikeusministeriö teetti vuonna 2010 selvityksen (OMSO 83/2010) samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden sääntelystä. Selvityksessä vertailtiin eri maiden avioliittoinstituutioita ja sitä, miten niissä on mahdollistettu samaa sukupuolta olevien avioliitot. Oikeusministeriön mukaan samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat edelleen kansainvälisesti katsottuna harvinaisuus, mutta niiden suosio on kasvamassa. Esimerkiksi kaikki Pohjoismaat Suomea lukuun ottamatta ovat hyväksyneet samaa sukupuolta olevien avioliitot, ja useassa Länsi-Euroopan maassa on käynnissä valmistelu tämän mahdollistamiseksi.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto olisi Suomelle suuri periaatepäätös, joka olisi saavutettavissa pienillä oikeudellisilla muutoksilla. Oikeusministeriön selvityksen mukaan Suomen avioliittolainsäädäntö on jo nyt terminologialtaan hyvin sukupuolineutraalia, joten vain muutamia säännöksiä tarvitsisi muuttaa. Nyt voimassa oleva rekisteröity parisuhde sisältää samat velvollisuudet ja joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta samat oikeudet kuin avioliitto. Rekisteröidyssä parisuhteessa puolisolla ei kuitenkaan ole suoraan lain nojalla oikeutta yhteiseen sukunimeen, eikä pariskunnalla ole mahdollisuutta hakea yhdessä adoptiota.

Evankelis-luterilaisella kirkolla ja muilla uskonnollisilla yhdyskunnilla on tällä hetkellä oikeus asettaa uskonnosta johtuvia lisäedellytyksiä avioliittoon vihkimiselle, ja näin olisi myös jatkossa. Uskonnollinen yhdyskunta voi esimerkiksi päättää, että he vihkivät avioliittoon vain eri sukupuolta olevia pareja. Tasa-arvoisen avioliittolain myötä evankelis-luterilainen kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat saavat edelleen itse päättää, miten suhtautuvat samaa sukupuolta olevien avioliittoon.

Oikeusministeriön selvityksessä pohditaan myös miten rekisteröityihin parisuhteisiin tulisi lainsäädännössä suhtautua lainmuutoksen jälkeen. Mikäli laki rekisteröidystä parisuhteesta päätettäisiin kumota kokonaan, ei ulkomailla solmittuja rekisteröityjä parisuhteita voitaisi välttämättä enää tunnustaa Suomessa, jos ne eroaisivat oikeusvaikutuksiltaan merkittävästi suomalaisesta avioliitosta.

3.2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

3.2.1 Samaa sukupuolta olevien avioliitto
Keskeisin aloitteen sisältämä muutosehdotus on avioliittolain muuttaminen siten, että kahden samaa sukupuolta olevan henkilön on mahdollista solmia keskenään avioliitto. Muutos toteutettaisiin luopumalla avioliittolain säännöksistä, jotka viittaavat kihlakumppaneiden sukupuoleen. Lakiteknisesti muutos on hyvin pieni ja yksinkertainen: lain 1 §:n ilmaus “nainen ja mies” korvataan sanoilla “kaksi henkilöä”.

Suomen oikeusjärjestys rakentuu yhdenvertaisuuden periaatteen varaan, ja perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan sukupuolen perusteella. Sukupuoleen kohdistuvan syrjinnän kielto kattaa myös syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Yhdenvertaisuus lain edessä edellyttää, että lainsäädäntö soveltuu kaikkiin yhtäläisesti riippumatta esimerkiksi sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, ellei muulle ole riittäviä perusteluita.

Aloitteen tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa takaamalla samat oikeudet samaa ja eri sukupuolta oleville pareille. Ihmisten kohtelulle eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan ei ole nyky-yhteiskunnassa perusteita. Lakiehdotuksella on määrä seurata Pohjoismaiden ja useiden muiden valtioiden esimerkkiä ja muuttaa avioliittolainsäädäntöä siten, ettei se syrji ketään.

3.2.2 Vaikutukset rekisteröityihin parisuhteisiin
Aloitteessa ehdotetaan, että luovuttaisiin samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuudesta virallistaa parisuhteensa siten kuin laissa rekisteröidystä parisuhteesta säädetään. Muutos ei koskisi lain voimaantulohetkeen mennessä rekisteröityjä parisuhteita, vaan näihin pareihin sovellettaisiin jatkossakin rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain säännöksiä, elleivät puolisot yhteisellä ilmoituksellaan ilmaisisi tahtoaan muuttaa rekisteröity parisuhde avioliitoksi. Ilmoitus rekisteröidyn parisuhteen muuttamisesta avioliitoksi tehtäisiin maistraattiin, ja rekisteröity parisuhde muuttuisi avioliitoksi ilmoituksen perillesaapumispäivänä. Vaihtoehtoisesti parisuhdekumppanit voitaisiin vihkiä avioliittoon heidän niin halutessaan. Vihkiminen tässä tilanteessa ei edellyttäisi esteiden tutkintaa. Avioliittolakiin tehtäisiin muutos, jonka johdosta parisuhdekumppaneiden jo rekisteröity parisuhde ei olisi este sille, että parisuhde muutettaisiin avioliitoksi vihkimisellä. Samankaltainen menettely on säädetty tasa-arvoisen avioliittolain säätämisen yhteydessä esimerkiksi Ruotsissa.

3.2.3 Adoptio-oikeus
Ehdotuksella mahdollistettaisiin lapsen adoptoiminen myös samaa sukupuolta oleville aviopuolisoille yhdessä. Koska adoptiolain mukaan vain aviopuolisot saavat adoptoida lapsen yhdessä, ei rekisteröityjen parisuhdekumppanien ole tähän mennessä ollut mahdollista adoptoida lasta yhdessä. Kun myös samaa sukupuolta oleville pareille annetaan mahdollisuus avioliiton solmimiseen, voivat he adoptiolain mukaisesti jatkossa adoptoida lapsen yhdessä aviopuolisoina. Tämä ei edellytä muutoksia adoptiolakiin.

Yhteisadoption rajaamista vain eri sukupuolta olevien avioparien oikeudeksi perustellaan usein lapsen oikeudella isään ja äitiin. On kuitenkin otettava huomioon, että adoptiolain 2 §:n mukaisesti kaikissa alaikäisen lapsen adoptiota koskevissa päätöksissä ja muissa toimenpiteissä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lainsäädännössä annettu mahdollisuus yhteisadoptioon ei tarkoita, että aviopareilla olisi absoluuttinen oikeus saada adoptiolapsi. Tutkimustiedon perusteella ei voida väittää, että vanhempien sukupuolella olisi lapsen edun kannalta perustavanlaatuista merkitystä. Lapsen etu on adoptiopäätöksissä aina ensisijainen huomioitava seikka, ja sen toteutuminen tulee arvioida tapauskohtaisesti. Ei ole mitään syytä ajatella, että tämä tapauskohtainen harkinta ei olisi omiaan turvaamaan lapsen etua myös silloin, kun adoptiota yhdessä hakeneet aviopuolisot ovat samaa sukupuolta.

Lisäksi on olemassa tilanteita, joissa lapsen etu selkeästi vaatisi, että samaa sukupuolta oleva aviopari adoptoisi hänet yhdessä. Esimerkiksi tilanteessa, jossa toisen puolison lähipiirissä olevan lapsen biologiset vanhemmat ovat kuolleet tai pysyvästi kykenemättömiä huolehtimaan lapsesta, olisi usein lapsen kannalta parasta, jos molemmat puolisot yhdessä tulisivat hänen huoltajikseen. Myös silloin, kun perheen ulkopuolinen lapsi on ollut sijoitettuna samaa sukupuolta olevan sijaisperheen kotiin, voisi joissain tilanteissa olla lapsen edun mukaista, että hänet voitaisiin adoptoida pitkäaikaiseen sijaisperheeseen.

3.2.4 Yhteinen sukunimi
Nykyisin vain aviopuolisot voivat nimilain 7 §:n mukaan ottaa käyttöön yhteisen sukunimen ilmoitusmenettelyllä. Ilmoitus yhteisen sukunimen käyttöönotosta voidaan tehdä vihkimisen yhteydessä tai myöhemmin avioliiton aikana. Tämä oikeus ei koske rekisteröityä parisuhdetta. Säädettäessä lakia rekisteröidystä parisuhteesta tätä perusteltiin sillä, ettei samaa sukupuolta olevilla pareilla ole samanlaista tarvetta yhteiseen sukunimeen kuin aviopuolisoilla. Käytännössä kuitenkin samaa sukupuolta olevat parit haluavat usein yhteisen sukunimen ja katsovat sen itse tarpeelliseksi. Yhteisellä sukunimellä on pitkät perinteet, ja se on tapa korostaa parisuhteen virallisuutta. Ei ole perusteltua syytä olettaa, että samaa sukupuolta olevien parien tarve yhteiseen sukunimeen olisi vähäisempi kuin eri sukupuolta olevien parien. Saman sukunimen saaminen on jo nyt mahdollista myös rekisteröidyille parisuhdekumppaneille. Sama sukunimi ei kuitenkaan tarkoita yhteistä sukunimeä, sillä parisuhdekumppaneilla ei ole oikeutta toistensa sukunimiin. Tästä syystä samaa sukupuolta olevien parien nimiratkaisut ovat rajoitetumpia, eikä mahdollisuutta esimerkiksi kaksoisnimeen ole. Lisäksi heidän on haettava nimenmuutosta maistraatilta, mikä on hidas ja maksullinen menettely. Tavoitteena on, että tästä syrjivästä käytännöstä voitaisiin luopua.

3.2.5 Parisuhdemuodon muuttuminen sukupuolen vahvistamisen yhteydessä
Tällä hetkellä avioliitto tai rekisteröity parisuhde on transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n mukaan este sukupuolen vahvistamiselle. Lain 2 §:n mukaan sukupuoli voidaan kuitenkin vahvistaa puolison suostumuksella, mutta tällöin parisuhteen muoto muuttuu joko avioliitosta rekisteröidyksi parisuhteeksi tai rekisteröidystä parisuhteesta avioliitoksi. Tämä on koettu epäoikeudenmukaiseksi. Kun puolisot ovat katsoneet solmineensa pysyvän liiton kumppaninsa kanssa, ei parisuhteen toisen osapuolen sukupuolen vahvistamisen pitäisi pakottaa uuteen parisuhdemuotoon. Parisuhteen muodon muuttuminen tosiasiallisesti tarkoittaa, että ensin solmittu liitto päättyy.
Kun avioliitto olisi mahdollinen myös samaa sukupuolta oleville, voitaisiin parisuhteen toisen osapuolen sukupuoli vahvistaa ilman, että siitä seuraisi avioliiton päättyminen. Ehdotettu muutos pyrkii tältä osin parantamaan yhdenvertaisuutta myös sukupuolensa korjaavien henkilöiden osalta.
Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä on parisuhdekumppanin tai puolison suostumus. Vaatimusta puolison suostumuksesta on perusteltu HE 56/2001 sillä, että sukupuolen vahvistaminen johtaa parisuhdemuodon muuttumiseen. Tässä aloitteessa ehdotettujen lainmuutosten seurauksena on, ettei vaatimukselle puolison suostumuksesta ole enää perusteita. Koska suostumusvaatimukselle ei jatkossa ole enää perusteita, on transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia korjattava.

3.2.6 Isyyslain soveltuminen
Isyyslain 2 §:ssä säädetään, että aviomies on lapsen isä, kun lapsi syntyy avioliiton aikana. Kahden naisen avioliitossa, johon syntyy lapsi, ei kuitenkaan ole aviomiestä. Näin ollen isyyslain säännös isyyden vahvistamisesta avioliiton perusteella ei tässä tapauksessa tule sovellettavaksi. Koska Suomen lainsäädännön mukaan transsukupuolisen henkilön sukupuolen vahvistaminen edellyttää steriiliyttä, ei ole mahdollista, että kahden miehen avioliittoon syntyisi lapsi.

3.2.7 Kansainvälisyksityisoikeudelliset säännökset
Avioliittolain oikeutta avioliiton solmimiseen koskevan 108 §:n muuttaminen tasa-arvoiseksi laajentaisi käytännössä samaa sukupuolta olevien parien oikeutta virallistaa suhteensa Suomessa. Tähän mennessä oikeus parisuhteen rekisteröimiseen Suomen viranomaisten edessä on ollut suppeampi kuin oikeus avioliiton solmimiseen.
Avioliittojen tunnustamisesta säädetään avioliittolain 115 §:ssä. Ehdotettu muutos mahdollistaisi sen, että jatkossa ulkomailla solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot voitaisiin tunnustaa Suomessa. Rekisteröityä parisuhdetta koskevan sääntelyn pitäminen voimassa mahdollistaisi kuitenkin sen, että ulkomailla rekisteröidyt parisuhteet voitaisiin tunnustaa Suomessa rekisteröityinä parisuhteina.

4 Esityksen vaikutukset

4.1 Taloudelliset vaikutukset
Esityksellä ei ole mainittavia taloudellisia vaikutuksia. Valtiolta jäävät saamatta tulot erikseen toimitetuista sukunimen vaihtamisista. Toisaalta byrokratian vähentyminen yleensä pienentää viranomaisten kuluja.

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. Tarkoitus on, että toteutuessaan esitys pitkällä tähtäimellä selkeyttäisi viranomaiskäytäntöjä.

Esityksen on tarkoitus mahdollistaa samaa sukupuolta olevien siviilivihkiminen. Tällä muutoksella ei puututa uskonnollisten yhdyskuntien avioliittolain 16 §:ssä säädettyyn oikeuteen määrätä kirkollisen vihkimisen ehdoista ja muodosta. Kaikilla uskonnollisilla yhdyskunnilla, evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko mukaan lukien, on jatkossakin itsenäinen oikeus päättää, vihkivätkö ne samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset
Vaikka asenteet samaa sukupuolta olevien parisuhteita kohtaan ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet myönteisemmiksi, yhteiskunnassa elää edelleen ennakkoluuloja ja virheellisiä käsityksiä samaa sukupuolta olevien parisuhteista. Näitä käsityksiä lainsäädäntö osaltaan tukee ylläpitämällä kahta eri parisuhdeinstituutiota. Enemmistöstä poikkeava seksuaalinen suuntautuminen saatetaan nähdä kielteisenä asiana, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti seksuaalivähemmistöihin kuuluvien minäkuvaan. Mahdollistamalla avioliiton myös samaa sukupuolta oleville pareille lainsäätäjä antaisi selkeän viestin siitä, että samaa sukupuolta olevien parien halu sitoutua parisuhteeseen on yhtä arvokas kuin eri sukupuolta olevien parienkin.

Seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää esiintyy edelleen. Pitämällä yllä kahta virallista parisuhdemuotoa lainsäädäntö pakottaa parisuhteensa rekisteröineet paljastamaan valtaväestöstä poikkeavan seksuaalisen identiteettinsä siviilisäätyä tiedusteltaessa. On tilanteita, joissa seksuaalivähemmistöihin kuuluvat pitäisivät identiteettinsä mieluummin salassa. Ikävä tosiasia on, että toisinaan salassapito saattaa olla heille myös edullisempaa. Jos samaa sukupuolta olevilla pareilla olisi oikeus avioliittoon, he voisivat halutessaan nykyistä useammin pitää enemmistöstä poikkeavan perhemuotonsa salassa ja näin välttää heihin kohdistuvia kielteisiä ennakkoluuloja.

Ihmiset antavat avioliitolle ja avioliiton solmimiselle hyvin erilaisia henkilökohtaisia merkityksiä. Avioliiton oikeudellisella sääntelyllä ei ole kuitenkaan enää pitkään aikaan ollut tarkoitus ylläpitää tiettyjä uskonnollisia tai eettisiä katsomuksia. Avioliitto ei ole myöskään muuttumaton instituutio. Nykyinen avioliittolaki vuodelta 1929 on historiansa aikana jo kokenut suuria muutoksia. Ei ole todennäköistä, että nyt ehdotetulla lainmuutoksella olisi mainitsemisen arvoista merkitystä yleiseen halukkuuteen solmia avioliitto.

Avioliiton rajaamista vain miehen ja naisen oikeudeksi on perusteltu myös sillä, että avioliiton tarkoitus olisi lasten saanti ja suvun jatkaminen. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 esikoisista 54 prosenttia syntyi avioliiton ulkopuolella ja kaikista samana vuonna syntyneistä lapsista avioliiton ulkopuolella syntyneiden osuus oli 41 prosenttia. Vuosittain avioliiton solmii myös lukematon määrä pareja, jotka eivät joko halua tai voi hankkia lasta. Lapsettomien avioparien määrä on kasvussa. Kun avioliiton ja suvun jatkamisen yhteys ei nykyään ole selvä, ei ole odotettavissa, että nyt ehdotetusta muutoksesta seuraisi syntyvyyden laskua tai muita ei-toivottuja perhepoliittisia seurauksia.

Kotimaiset adoptiot ovat harvinaisia. Useat sellaiset valtiot ja järjestöt, joista tai joiden kautta Suomeen yleensä adoptoidaan lapsia, eivät anna lasta samaa sukupuolta olevan parin adoptoitavaksi. Näin ollen yhteisadoptiot jäisivät käytännössä harvinaisiksi, jolloin oikeudella hakea yhdessä adoptiota ei ole merkittäviä vaikutuksia.

Yhdenvertaisempi asema suomalaisessa yhteiskunnassa parantaisi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen arvostusta, elämänlaatua sekä onnellisuutta ja ehkäisisi todennäköisesti syrjintää, kiusaamista sekä mielenterveysongelmia. Yhteiskunta tunnustaisi samaa sukupuolta olevat parit yhtä arvokkaiksi kuin eri sukupuolta olevat parit ovat.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotusten perustelut

1.1 Avioliittolaki

1 § 1 momentti
Jatkossa avioliiton solmimisen edellytyksenä ei enää olisi, että puolisot ovat mies ja nainen, vaan avioliittoon voisivat mennä ketkä tahansa kaksi luonnollista henkilöä. Muita avioliiton solmimisen edellytyksiä ei tässä yhteydessä ole tarkoitus muuttaa.

6 §
Kukaan ei saa mennä avioliittoon, jos hänen aikaisempi avioliittonsa on vielä voimassa. Avioliittoon ei myöskään saa mennä se, jonka rekisteröity parisuhde on voimassa, lukuun ottamatta tilanteita, joissa jo rekisteröity parisuhde muutetaan avioliitoksi. Tarkoitus on, että jo rekisteröidyt parisuhteet pysyvät voimassa. Ne olisivat kuitenkin muutettavissa avioliitoiksi ilmoituksella tai vihkimisellä parisuhdekumppaneiden rekisteröidyn parisuhteen tätä estämättä.

108 § 1 ja 2 momentti
Aikaisemmin rekisteröityyn parisuhteeseen ja avioliittoon liittyvät kansainvälisyksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset ovat poikenneet hieman toisistaan. Tarkoitus on, että jatkossa kahden luonnollisen henkilön oikeus avioliiton solmimiseen Suomen viranomaisen edessä määräytyy niin kuin se on avioliittolain mukaan tähän asti määräytynyt. Koska samaa sukupuolta olevilla henkilöillä ei monissa valtioissa ole oikeutta avioliiton solmimiseen, ei heillä ole välttämättä oikeutta avioliiton solmimiseen Suomen viranomaisen edessä, jos kumpikaan heistä ei ole Suomen kansalainen eikä kummallakaan ole asuinpaikkaa Suomessa. Tällä pyritään välttämään se, että Suomessa solmittu avioliitto jäisi täysin vaille oikeusvaikutuksia.

115 § 1 momentti
Ulkomailla rekisteröityjä tai rekisteröitäviä parisuhteita pidettäisiin jatkossakin rekisteröityinä parisuhteina ja niillä olisi rekisteröidyn parisuhteen oikeusvaikutukset. Ulkomailla parisuhteen rekisteröineet voisivat kuitenkin ilmoituksella maistraatille muuttaa rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi samaan tapaan kuin aikaisemmin Suomessa parisuhteensa rekisteröineet.

1.2 Laki rekisteröidystä parisuhteesta
Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain parisuhteen rekisteröimistä koskeva ensimmäinen luku ehdotetaan kumottavaksi, pois lukien ensimmäinen pykälä. Aloitteessa ehdotetaan, että luovuttaisiin samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuudesta virallistaa parisuhteensa siten kuin laissa rekisteröidystä parisuhteesta säädetään. Muutos ei koskisi lain voimaantulohetkeen mennessä rekisteröityjä parisuhteita, vaan näihin pareihin sovellettaisiin jatkossakin rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain säännöksiä. Sama lakitekninen ratkaisu tehtiin Ruotsissa.

Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 1 §:n muutoksella estetään uusien rekisteröityjen parisuhteiden muodostaminen ja säädetään rekisteröidyn parisuhteen muuttamisesta avioliitoksi. Puolisot voisivat yhteisellä ilmoituksellaan ilmaista tahtonsa muuttaa rekisteröity parisuhde avioliitoksi. Rekisteröity parisuhde muuttuisi avioliitoksi ilmoituksen perillesaapumispäivänä. Samankaltainen menettely on säädetty tasa-arvoisen avioliittolain säätämisen yhteydessä esimerkiksi Ruotsissa.

1.3 Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta
Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 §:n 2 momentti ehdotetaan muutettavaksi, koska parisuhteita ei ole enää mahdollista rekisteröidä. Jo rekisteröity parisuhde muuttuisi kuitenkin avioliitoksi, mikäli toinen puolisoista korjaisi sukupuoltaan, sillä Suomessa rekisteröity parisuhde on mahdollinen vain samaa sukupuolta oleville pareille.

2 Voimaantulo
Tavoitteena on, että esityksessä ehdotetut lainmuutokset tulisivat voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2015. Lakimuutokset eivät vaadi erityisiä täytäntöönpanotoimia, joten muutokset voidaan saattaa voimaan nopeasti lainmuutosten hyväksymisen jälkeen. Eduskunnan ja aloitetta käsittelevän valiokunnan tulisi käsitellä kansalaisaloite viipymättä. Aloitetta käsittelevän valiokunnan tulee asiaa käsitellessään kuulla ainakin kansalaisaloitteen edustajia ja lisäksi pyytää lausunnot eri tahoilta lyhyen määräajan kuluessa.


Kansalaisaloite eduskunnalle
avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET

1 Laki avioliittolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan avioliittolain (234/1929) 1 §:n 1 momentti, 6 §, 108 §:n 1 ja 2 momentti ja 115 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti laissa 411/1987, 6 §, 108 §:n 1 ja 2 momentti sekä 115 §:n 1 momentti laissa 1226/2001, seuraavasti:

1 §
Kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään, ovat kihlautuneet.

6 §
Kukaan ei saa mennä avioliittoon, jos hänen aikaisempi avioliittonsa on vielä voimassa. Avioliittoon ei myöskään saa mennä se, jonka rekisteröity parisuhde on voimassa, lukuun ottamatta tilanteita, joissa jo rekisteröity parisuhde muutetaan avioliitoksi.

108 §
Kahden henkilön oikeus solmia avioliitto Suomen viranomaisen edessä määräytyy Suomen lain mukaan.

Jos henkilöt eivät kumpikaan ole Suomen kansalaisia eikä kummallakaan ole asuinpaikkaa Suomessa, heillä on oikeus solmia avioliitto Suomen viranomaisen edessä vain, jos avioliitto on sallittu Suomen lain mukaan ja jos kummallakin on oikeus solmia avioliitto sen valtion lain mukaan, jonka kansalainen hän on tai jossa hänellä on asuinpaikka, tai sen valtion lain mukaan, jota jommassakummassa näistä valtioista on sovellettava avioliiton esteiden tutkintaan. Kihlakumppani on velvollinen esittämään hyväksyttävän selvityksen oikeudestaan solmia avioliitto vieraan valtion lain mukaan.

115 §
Avioliitto, johon sen osapuolet ovat menneet vieraassa valtiossa sen valtion viranomaisen edessä, on pätevä Suomessa, jos se on pätevä siinä valtiossa, jossa avioliitto solmittiin, tai siinä valtiossa, jossa jommallakummalla puolisolla oli asuinpaikka tai jonka kansalainen hän oli avioliittoa solmittaessa.


Tämä laki tulee voimaan __ päivänä __kuuta 20.

2 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) 2 §, 3 §, 4 §, 5 § ja 6 § niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen

muutetaan rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) 1 luvun otsikko ja 1 § seuraavasti:

1 luku
Rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi

1 §
Rekisteröity parisuhde on mahdollista muuttaa avioliitoksi parisuhdekumppanien yhteisellä ilmoituksella maistraattiin. Rekisteröity parisuhde muuttuu avioliitoksi ilmoituksen perillesaapumispäivänä.

Avioliiton esteitä ei tutkita muutettaessa rekisteröity parisuhde avioliitoksi.


Tämä laki tulee voimaan __ päivänä __kuuta 20.

3 Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 § 2 momentin muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 § 2 momentti seuraavasti:

2 §

Kun sukupuoleen kuuluminen 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vahvistetaan, rekisteröity parisuhde muuttuu ilman eri toimenpidettä avioliitoksi.


Tämä laki tulee voimaan __ päivänä __kuuta 20.

Lähimmät keräyspisteet


Näytä koko kartta
Keräyspisteet osoitteineen

Asiantuntijalausunnot

Ei vielä lausuntoja

Kommentit

Hilla Vaarala Email_big
| 14.3.2014 15:06

Allekirjoitan kaiken ja kannatan ehdottomasti! Raamatun ei pitäisi kannustaa ihmisiä rasistiseen ajatteluun ja jos uskontosi edustaa aivopesua ja kieltää asioita, esim. juurikin ihmisiä, jotka edustavat ihan yhtä luonnollista, olemassa olevaa ja ainutlaatuista ihmistyyppiä samoine oikeuksineen siinä missä heterotkin, niin silloin kannattaisi katsoa peiliin ja kiskaista se rautakanki pois ylpeästä perseestäsi ja laajentaa pikkasen nopeasti sitä vanhanmaailman putkinäköisyyttäsi ja nousta sieltä kuopasta 2000-luvulle! :) ..olkaa hyvät vaan, eipä kestä kiitellä! :)

Jorma Nokelainen Email_big
| 8.9.2013 22:14

Tottakai,eli ilman muuta.

Matti Häkkinen Email_big
| 26.7.2013 16:22

En kannata ehdotusta.

Sami Kujala Email_big
| 21.6.2013 13:22

En kannata, joku järki täskin maailmas pitäis olla.

Jasmin Ahola Email_big
| 27.5.2013 00:52

Kannatan absolutely!

Emmi Laitinen Email_big
| 20.4.2013 19:11

Allekirjoitan ehdottomasti! todella tärkeä asia :)

Helena Soukka Email_big
| 9.4.2013 18:49

Kannatan ja allekirjoitan.

Thomas Ranninen Email_big
| 8.4.2013 17:42

Jag understöder och skriver under

Kari Salokas Email_big
| 4.4.2013 12:06

Kannatan ja allekirjoitan

Veera Järvisara Email_big
| 1.4.2013 15:01

Kannatan ja allekirjoitan.

Antti Särkkä Email_big
| 31.3.2013 20:27

EI MISSÄÄN NIMESSÄ ADOPTIO OIKEUTTA SAMAA SUKUPUOLTA OLEVILLE !!

Niina Koskensaari Email_big
| 24.3.2013 09:36

Allekirjoitan ehdottomasti.

Marja Aaltonen Email_big
| 23.3.2013 15:20

Kannatan ja allekirjoitan.

Saara Kultamaa Email_big
| 23.3.2013 10:07

Kannatan ja allekirjoitan.

Pirjo Ojala Email_big
| 22.3.2013 17:01

Kannatan aloitetta tasa-arvon nimessä.

Mika Tapanainen Email_big
| 22.3.2013 07:36

Kannatan ja allekirjoitan.

Juha Linnekoski Email_big
| 21.3.2013 20:05

Kannatan ja allekirjoitan

Maria Yli-Sippola Email_big
| 21.3.2013 14:54

Kannatan ehdottomasti ja allekirjoitan.

Sanna Niemelä-Greus Email_big
| 21.3.2013 13:21

Allekirjoitan.

Markku Mäkinen Email_big
| 21.3.2013 11:57

Kannatan ehdottomasti ja allekirjoitan.

Markku Mäkinen Email_big
| 21.3.2013 11:56

Kannatan ehdottomasti ja allekirjoitan.

Hellu Turunen Email_big
| 21.3.2013 10:07

Allekirjoitan. Kansalaiset täytyy olla tasa-arvoisessa asemassa sukupuoleen katsomatta.

Carola Norrback Email_big
| 21.3.2013 09:07

Understödes

Kati Koskinen Email_big
| 20.3.2013 20:42

Allekirjoitan kyllä.

Henri Laitinen Email_big
| 20.3.2013 17:44

Allekirjoitan.

Marja Ruha Email_big
| 20.3.2013 17:43

Ehdottomasti kannatan ja allekirjoitan.

Sandra Mahlamäki Email_big
| 20.3.2013 15:44

Kannatan ja allekirjoitan :)

Ritva Marttila Email_big
| 20.3.2013 14:43

Kannatan ja allekirjopitan.

Carina Bergstén Email_big
| 20.3.2013 10:14

Kannatan ehdottomasti ja allekirjoitan

Hannu Varpio Email_big
| 20.3.2013 09:49

Allekirjoitan.

Tuija Mäkinen Email_big
| 20.3.2013 09:28

Kannatan ja allekirjoitan.

Tiia Vuorinen Email_big
| 20.3.2013 00:22

Kannatan ja Allekirjoitan

Emmi Hirvonen Email_big
| 19.3.2013 22:58

Allekirjoitan.

Kaarina Hytönen Email_big
| 19.3.2013 22:43

Kannatan ja allekirjoitan

Aurora Raiskinen Email_big
| 19.3.2013 22:39

Kannatan ja allekirjoitan

Tomi Auvinen Email_big
| 19.3.2013 22:30

Allekirjoitan

Viivi Jääskeläinen Email_big
| 19.3.2013 21:55

Allekirjoitan

sanna salo Email_big
| 19.3.2013 21:53

tahron

Mikkonen Ritva Email_big
| 19.3.2013 21:50

kannatan ja allekirjoitan

Jussi Romppanen Email_big
| 19.3.2013 21:35

Kannatan

Marjukka Romppanen Email_big
| 19.3.2013 21:27

Kannatan

Mikael Olin Email_big
| 19.3.2013 21:08

Jag understöder och skriver på.

Leena Hakkarainen Email_big
| 19.3.2013 21:02

Kannatan

Reija Tynkkynen Email_big
| 19.3.2013 20:37

Kannatan tasa-arvoista avioliittolakia

Antti Hakkarainen Email_big
| 19.3.2013 20:23

Kannatan

rauno lukkarinen Email_big
| 19.3.2013 20:05

kannatan

Päivi Hirvikangas Email_big
| 19.3.2013 19:40

Kannatan

Tiina Lindfors Email_big
| 19.3.2013 19:34

Kannatan!

pekka jokinen Email_big
| 19.3.2013 19:20

kannatan

Ulla Salmi Email_big
| 19.3.2013 19:20

kannatan ja allekirjoitan

Satu Mielikäinen Email_big
| 19.3.2013 18:58

Kannatan ja allekirjoitan! <3

Elli Kirjonen Email_big
| 19.3.2013 18:53

Allekirjoitetaan x 2

Marko Malezer Email_big
| 19.3.2013 18:50

Kannatetaan

Xandra Eklund Email_big
| 19.3.2013 18:08

Allekirjoitan <3

Susanne Hellström Email_big
| 19.3.2013 17:58

Kannatan ja allekirjoitan!

Marjo Kinnunen Email_big
| 19.3.2013 17:52

Allekirjoitan :)

Riitta Viitala Email_big
| 19.3.2013 17:41

Kannatan!!!

Riku Jaakkola Email_big
| 19.3.2013 16:25

Jokaisella on oikeus onneen, joten allekirjoitan

Anna-kaisa Sormunen Email_big
| 19.3.2013 16:12

allekirjoitan.

Emma Kate Bergin Email_big
| 19.3.2013 15:50

Kannatan ja allekirjoitan!

Minna Virtanen Email_big
| 19.3.2013 15:43

Allekirjoitan.

Satu Tamsaari Email_big
| 19.3.2013 15:36

Kannatan, lämmöllä.

Venla Jokinen Email_big
| 19.3.2013 15:17

Kannatan ehdottomasti tasa-arvoista avioliittolakia. 19.3.2013 Turussa. Venla Jokinen.

Esko Tuomela Email_big
| 19.3.2013 14:56

Kannatan ja allekirjoitan!

Heta Somerla Email_big
| 19.3.2013 14:40

Kannatan!

juusa turpeinen Email_big
| 19.3.2013 14:40

kannatan ehdottomasti

Nina Karisalo Email_big
| 19.3.2013 14:35

Kannatan!

Timo Peltinen Email_big
| 19.3.2013 13:38

ehdottomasti kannatan. Toivon, että tulevaisuudessa on lisäksi mahdollista solmia avioliitto erilaisten esineiden kanssa. Tämä helpottaisi monien muidenkin ihmisten elämää.

Päivi Forsgren Email_big
| 19.3.2013 13:23

Kannatan!

Jonna Lylykangas Email_big
| 19.3.2013 13:05

Kannatan!

Anne Parikka Email_big
| 19.3.2013 13:03

Kannatan!

Elisa Kokkonen Email_big
| 19.3.2013 12:58

ehdottomasti kyllä!

Sofia Heikkilä Email_big
| 19.3.2013 12:33

Kannatan !

Nina Rosqvist Email_big
| 19.3.2013 12:18

Kannatetaan ehdottomasti!

Pirjo Savaloja Email_big
| 19.3.2013 12:04

Kannatetaan. Hienoa!

Rauno Huttunen Email_big
| 19.3.2013 11:59

kannatan

Kirsi Vuori Email_big
| 19.3.2013 11:51

Kannatan

Dorothea Sallmen Email_big
| 19.3.2013 11:30

Kannatan 87 vuotiaana ja poikani saisi mennä naimisiin!!! Kiitos Herralle!

Antti Packalén Email_big
| 19.3.2013 11:28

Kannatetaan, hienoa!

Petri Hoppu Email_big
| 19.3.2013 11:20

Allekirjoitan.

Heini Savio Email_big
| 19.3.2013 11:13

Kannatan ja allekirjoitan.

Rauli Virtanen Email_big
| 19.3.2013 10:38

Allekirjoitan.

Erkki Mansikkaviita Email_big
| 19.3.2013 10:30

Allekirjoitan!

Mia Fernandes Email_big
| 19.3.2013 09:40

Allekirjoitan!

Erkki Hilden Email_big
| 19.3.2013 09:22

Kasallisvelvoite allekirjoittaa

Minna Keinonen Email_big
| 19.3.2013 09:21

Kannantan!

Mika Markkanen Email_big
| 19.3.2013 09:05

Allekirjoitan, kannatan, haluan!

Susanne Kopra Email_big
| 19.3.2013 09:00

Suomen avioliittolaki on yhteiskunnallinen, järkeen ja juridiikkaan perustuva instituutio, jolla ei ole mitään tekemistä ihmisten välisten tunteiden tai rakkauden kanssa. ( Rakkaus ei tarvitse tuekseen, turvakseen tai suojakseen minkäänlaista avioliittolakia ). Koska avioliittolaki perustuu järkeen ja juridiikkaan, niin ketä tasa - arvoinen avioliittolaki loukkaa, keneltä se on pois, kenelle se tuottaa kärsimystä? KANNATAN TASA-ARVOISTA AVIOLIITTOLAKIA.

Jenny Räsänen Email_big
| 19.3.2013 08:17

Tahdon!

Pia Tahvanainen Email_big
| 19.3.2013 07:50

Kannatan!

Matti Peltonen Email_big
| 19.3.2013 06:50

Kannatan

Karoliina Norhomaa Email_big
| 19.3.2013 06:49

Tahdon

Jenna McVey Email_big
| 19.3.2013 06:22

Aika on vihdoin koittanut! Tämä nainen allekirjoittaa.

Taneli Kemppi Email_big
| 19.3.2013 00:45

Kannatan!

Seppo Hänninen Email_big
| 16.3.2013 16:16

Vuonna 1930 vaimon asema koheni lapsen tasolta aikuiseksi.
Sitä ennen aviomies oli aviovaimon huoltaja.
Vuonna 1981? aviomieheltä poistettiin oikeus pakottaa aviovaimo sukupuoliyhteyteen.
Perinnäinen ja perinteinen avioliitto naisen ja miehen välillä ei ole kaunista ja kunnioitettavaa.
Lakiin perustuvat oikeudet, muttei historiallista avioliittoa sinällään voi kannattaa.
Samat oikeudet, lukuunottamatta adoptiota ulkopuolelta.
Lapsesta saattaa kasvaa uskovainen ja silloin hän voi sairastua pahoin henkisellä tavalla.

Eskimo Korjuu Email_big
| 15.3.2013 00:19

Ei tää oo mikään otsikko!:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/192
toi on läjä tekstiä! Otsikon pitää olla niinkuin se on tässä luonnoksessa! Menetätte satoja ääniä huonon otsikoinnin takia... ja jos kunnolla ryssitään niin nämä avoinministeriön allekirjoitukset ja kansalaisaloite.fi allekirjoitukset ei lasketa yhteen....

Tinja Haikka Email_big
| 13.3.2013 14:20

Allekirjoitan. Samat oikeudet kaikille suomalaisille.

Hanna Palomäki Email_big
| 9.3.2013 23:42

Totta kai allekirjoitan.

Matti Tervonen Email_big
| 8.3.2013 10:24

Allekirjoitan!

Petra Huujärvi Email_big
| 7.3.2013 20:27

Allekirjoitan.

Reijo Hieta-Koivisto Email_big
| 6.3.2013 17:38

No, nyt kun tätä lainmuuttamiseksi puuhattavaa aloitetta perustellaan näennäisellä "tasa-arvolla" ja "ihmisten tasavertaisuudella", niin otettakoon huomioon tällainen oleellinen seikka, että kampanjointi ja sen tulokset -tietyllä tapaa selkeän epädemokraattisesti- painottuvat ja perustuvat aivan ylivoimaisen oleellisesti sosiaalisessa mediassa mukana olemiseen ja sen käyttämiseen...!

Niin että onkohan tällainen seikka tullut ollenkaan huomioiduksi siellä "avoimessa ministeriössä", varsinkin kun nyt kohkataan niin kovasti muka "tasa-arvon" ja "yhtäläisten oikeuksien" nimissä...???

Vai nytkö nuoret vain itseoikeutetusti jyrää, näyttäen "vanahnaikaiselle" demokratialle keskaria, tyylillä että "ei niillä muiden mielipiteillä olekaan niin väliä", tai että "oma vikansa, niiden jotka ei oo Feissarissa; mikseivät ole Feissarissa", tms...??? -Tasa-arvoista...???

Miksiköhän homoliitot pitäisi, "tasapuolisuudella" perutellen päästää mukaan avioliitto-käsitteeseen, jonka aivan käsitteellisestikin ymmärretään tarkoittavan miehen ja naisen avioliittoa, josta -ihan luonnostaan- voi myös siunaantua uusia kansalaisia yhteiskuntamme rakentajiksi. Nimittäin kun eihän kaikilla tässä maassa ole edes nettiyhteyttäkään, että voisivat sanoa, mitä mieltä ovat asiasta... Niin että siinäkin on todella hirrrvittävä "epätasapuolisuus", joka täytyisi ensin saada kuntoon...
http://yle.fi/uutiset/katso_kuinka_moni_ikaisesi_suomalainen_on_facebookissa/6522711

Petra Pölkki Email_big
| 4.3.2013 10:14

Kannatetaan:)

Tommi Laivamaa Email_big
| 2.3.2013 22:01

Allekirjoitan.

Pauliina Rusula Email_big
| 2.3.2013 01:12

Mutta saavatko myös mies ja nainen rekisteröidä parisuhteensa avioitumisen sijaan?

Pia Mäki-Kokkila Email_big
| 1.3.2013 19:23

Allekirjoitan.

Kirsi Valtanen Os Laitinen Email_big
| 1.3.2013 08:14

Ehdottomasti kannatan oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Allekirjoitan.

6 § Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

4 § Viranomaisten velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.

Anna-Maria Lehtonen Email_big
| 1.3.2013 07:59

Jo on aika

Tuula Haatainen Email_big
| 28.2.2013 23:19

Ilman muuta kannatan kaikille samoja ihmisoikeuksia, siitähän tässä on kysymys.

Heidi Kurvi Email_big
| 28.2.2013 21:11

Koko sydämestäni kohti parempaa maailmaa: allekirjoitan!

Jani Kaila Email_big
| 28.2.2013 19:07

jep, jep, jep!

Veronica Hällström Email_big
| 28.2.2013 19:06

Stöder initiativet och skriver under.

Noora Lindblom Email_big
| 28.2.2013 17:46

Kannatan ja allekirjoitan

Teija Aartola-Jalonen Email_big
| 28.2.2013 14:30

Allekirjoitan.

Ida Kumpulainen Email_big
| 28.2.2013 13:02

Tasa-arvoinen avioliittolaki ei ota keneltäkään mitään pois, vaan sen sijaan asettaa kaikki tässä asiassa samanlaiseen asemaan lain edessä. Allekirjoitan!

Leena Simonen Email_big
| 28.2.2013 12:17

Hyvä!

Anna-Maija Hintikka Email_big
| 28.2.2013 12:16

Allekirjoitan

Leena Lammassaari Email_big
| 28.2.2013 11:32

Allekirjoitan ja kannatan!

Annika Valtonen Email_big
| 28.2.2013 11:13

Ilman muuta kannatan !

Hanne Fagerlund Email_big
| 28.2.2013 10:48

Keneltä se vie jotakin pois jos kaksi ihmistä saavat toisensa? Allekirjoitan!

Marika Helén Email_big
| 28.2.2013 10:26

Ehdottomasti kannatan! Käsittääkseni on olemassa tasa-arvolaki, jotenkin minusta tätä lakia ei tässä kohti toteuteta!

Tiina Räty Email_big
| 28.2.2013 09:30

Allekirjoitan

Jari Nuorinko Email_big
| 28.2.2013 08:46

Allekirjoitan

Lauri Wirtanen Email_big
| 28.2.2013 07:19

Saattaisi olla hyödyllistä kartoittaa, kuinka monen kansanedustajan kanta on kiinni termin "avioliitto" käytöstä. Saattaa olla, että ehdotuksen sisältö saattaa sopia, mutta muoto tuottaa ongelman. Mikäli havaitaan, että termin "avioliitto" muuttaminen joksikin muuksi vaikuttaisi ehdotuksen läpimenemiseen, muutos olisi viisasta tehdä. Tässä kohden minusta kannattaisi joustaa, jos kohta termin suhteen tasa-arvo ei kaikissa tapauksissa toteutuisikaan.

Tällä tarkoitan sitä, että esim. vihkimisoikeuden omaavat kirkot kutsuisivat tai saisivat jonkin erityisluvan kutsua solmimiaan ehdotuksen tarkoittamia liitoja nimellä "avioliitto".

Hanna-Mari Kolmonen Email_big
| 28.2.2013 06:24

Allekirjoitan!

Jessi Kauko Email_big
| 28.2.2013 06:03

Allekirjoitan

Sirpa Rintala Email_big
| 28.2.2013 04:26

Allekirjoitan

Jan Erola Email_big
| 27.2.2013 23:43

Allekirjoitan.

Timo Kulmala Email_big
| 27.2.2013 23:31

Allekirjoitan.

Kalle Niemi Email_big
| 27.2.2013 23:05

Tärkeä asia ! Ehdottomasti allekirjoitan ja kannatan esitystä.

Anni Vehviläinen Email_big
| 27.2.2013 22:58

Minäkin allekirjoitan tämän.

säde ylänen Email_big
| 27.2.2013 22:44

ehdottomasti allekirjoitan!!!

Sami Korkiakoski Email_big
| 27.2.2013 22:41

Allekirjoitan!

Saana Ekonoja Email_big
| 27.2.2013 22:35

allekirjoitan.

Irja Pennanen Email_big
| 27.2.2013 22:20

Ehdottomasti allekirjoitan!

Inkeri Alatalo Email_big
| 27.2.2013 22:08

Kannatan ehdottomasti !

Antti Koponen Email_big
| 27.2.2013 22:06

Allekirjoitan.

Zina Hult Email_big
| 27.2.2013 21:51

Kannatan!

Pia Paunisalo Email_big
| 27.2.2013 21:49

Kannatan!

Aino Kauppinen Email_big
| 27.2.2013 21:45

Allekirjoitan.

Katja Tarvainen Email_big
| 27.2.2013 21:35

Allekirjoitan! Kannatan!

marja wuorimaa Email_big
| 27.2.2013 21:35

Allekirjoitan !

Jenna Nikula Email_big
| 27.2.2013 21:32

Allekirjoitan!

Tanja Lehtonen Email_big
| 27.2.2013 21:32

Allekirjoitan, tietysti!

Riitta Rönkä Os Kantola Email_big
| 27.2.2013 21:26

allekirjoitan!

Johanna Thomander Email_big
| 27.2.2013 21:23

Allekirjoitan!

Anne Tammelin Email_big
| 27.2.2013 21:19

Ehdottomasti. Järkyttävää, että yhdenmukaisuuden puolesta pitää edelleen taistella. Eikö sen pitäisi olla itsestään selvää vapaalle kansalaiselle?

Ella Brigatti Email_big
| 27.2.2013 21:18

Allekirjoitan.

Tero Pajunen Email_big
| 27.2.2013 21:17

Kannatan! Tämä yleisiä ihmisoikeuksia kunnioittava lakimuutosehdotus vahvistaa kaivattua sekulaarista yhteiskuntamallia.

Pilvi-Linda Ojala Email_big
| 27.2.2013 21:15

Kannatan ehdottomasti, koska mielestäni asioiden tulee muuttua myös Suomessa. Ei me voida jäädä vaan paikallemme ja odottaa seuraavaa 20:tä vuotta, että joku uskaltaa ottaa tämän asian puheeksi uudelleen.

Prisca Leclerc Email_big
| 27.2.2013 21:06

Kannatan! Luonnollisesti.

Kirsi Salo Email_big
| 27.2.2013 21:04

No totta kai kannatetaan! Tällaisen asian kieltäminen nousee pelosta, ei rakkaudesta.

Hanna Kainulainen Email_big
| 27.2.2013 21:00

Kannatetaan! :)

Anna Koponen Email_big
| 27.2.2013 19:25

Lapsen turvallisen kiintymyssuhteen muodostuminen häntä hoitavaan aikuiseen, on lapsen tasapainoisen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeintä, oli se sitten isä, äiti, kaksi isää tai kaksi äitiä, mummi tai vaari tai muu häntä hoitava vanhempi/huoltaja.

Kaija Laine Email_big
| 27.2.2013 18:42

Itse 60-luvulla adoptoituna ja aikuisiällä paljon lastensuojelutyötä tehneenä, en ymmärrä miksi niin pelätään perheitä jossa vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Lapsi ei pidä perhettään outona, ja kiusata voidaan tässä maailmassa mistä vain. Tärkeintä on turvalliset koti-olot ja lapsesta välittäminen, ei perinteinen ydinperhe.

Ida Bergmann Email_big
| 27.2.2013 15:36

Kiitos kysymyksestäsi Esa Heiskanen! On totta, että laki läpi mennessään mahdollistaisi sen, että myös samaa sukupuolta olevat avioparit voisivat tulla yhdessä harkituiksi adoptiovanhemmiksi. Suosittelen tutustumaan Sosiaali-ja terveysministeriön laatimaan selvitykseen asiasta (2003:10). Selvitys laadittiin alun perin, kun harkittiin perheensisäisen adoption sallimista myös samaa sukupuolta oleville pareille. Lukemalla selvityksen saisit lisätietoa asiasta, eikä mielipiteesi jäisi pelkän tunteen varaan.

Selvitys löytyy seuraavan linkin takaa:
http://pre20031103.stm.fi/suomi/pao/julkaisut/paosisallys221.htm

Esa Heiskanen Email_big
| 27.2.2013 14:45

Oliko näin että tämä laki mahdollistaisi läpi mennessään kaikille pareille mahdollisuuden "ulkoiseen" adoptioon? Pitkän itsetutkiskelun jälkeen se tuntuu minusta väärältä adoptoitavan lapsen näkökulmasta.

Ida Bergmann Email_big
| 27.2.2013 14:37

Ja kyse on siis lakimuutoksesta eikä lakkimuutoksesta niin kuin moni varmaan jo arvasikin.

Ida Bergmann Email_big
| 27.2.2013 14:35

Kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta Tahdon2013 aloittaa nimien keruun 19.3.2013. Tarvitsemme vähintään 50 000 allekirjoitusta, jotta aloite otataan uudestaan käsittelyyn eduskunnassa.

Tahdon2013 kampanjan aloitetyöryhmä muokkaa parhaillaan kansanedustajien aloitteesta hallituksen esityksen muotoista kansalaisaloitetta. Saamme aloiteteksitin ensimmäisen version valmiiksi näkyviin näillä näkymin 4.3. Laitan sen tämän jälkeen tänne kommentoitavaksi. 11.3. valmistuu lopullinen versio, jota emme voi enää muokata kampanja aikana.

Suosittelen kaikki lakkimuutosta kannattavia tykkäämään facebook-sivustamme "Tahdon2013" ja jakamaan sitä eteenpäin. :)

Christian Gonzalez Torres Email_big
| 27.2.2013 13:43

Uskomatonta ettei mennyt ensimmäisellä kerralla läpi...

Arto Rosenblad Email_big
| 27.2.2013 13:39

Ehdottomasti KYLLÄ !

Anu Hellsten Email_big
| 12.2.2013 10:15

En ymmärrä, miksi tätä täytyy vielä miettiä! Kannatetaan ehdottomasti!

Firefly Hopponen Email_big
| 8.2.2013 00:27

Kannatetaan...kaikille samalainen laki...

Sofia Pahtela Email_big
| 6.11.2012 15:50

Kannatetaan :)

Nina Jääskeläinen Email_big
| 6.11.2012 14:13

Ehdottomasti kannatan tätä, koska koen, että minulla on oikeus mennä naimisiin rakastamani ihmisen kanssa.

Emppu Kinnunen Email_big
| 31.10.2012 14:11

Elämiä, ajoneuvoja ja yhdistyksiä rekisteröidään - ei ihmisiä! Tasa-arvoinen avioliittolaki pitäisi ehdottomasti saada voimaan myös suomessa!

-Emilia Kinnunen, Jyväskylässä 31.10.2012

Riikka Koskela Email_big
| 2.9.2012 11:47

Minulle on sinänsä yhdentekevää, muuttuvatko kaikki avioliitot rekisteröidyiksi parisuhteiksi tai rekisteröidyt parisuhteet avioliitoiksi, mutta avioliitto-sanan väittäminen kristilliseksi särähtää ikävästi korvaan: avioliiton solmiminen on juridinen toimitus ja avioliittoinstituutio on muodossa tai toisessa olemassa varmasti kaikissa kulttuureissa, oli uskonto mikä hyvänsä.

Tulisi siis muistaa, että tämä ei ole vakaumuskiista, eikä minkään uskontokunnan kiusaamista, vaan käsittelyn alla on tietynlaisessa parisuhteessa elävän ihmisen juridinen asema Suomessa. Lakiehdotus on hyvä ja toivon, että se menee ennemmin tai myöhemmin läpi. Uskontokuntia ei voida pakottaa vihkimään ketään vastoin sääntöjään, vaan ne muuttavat käytäntöjään, jos niin itse haluavat. Minusta yhteiskunnan tulee kuitenkin suvaita kahden ihmisen välistä rakkautta ja halua vastuulliseen yhteiseloon. Muutos nykyiseenhän on lopulta vain siinä, että avioliiton solmivien sukupuolella ei olisi mitään merkitystä. Syrjintä sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella on joka tapauksessa ihmisoikeussopimusten vastaista toimintaa.

Veijo Vuorela Email_big
| 9.8.2012 00:28

Kai Nilsen
| 11.4.2012 22:02
Mielestäni asia pitäisi tehdä juuri päin vastoin, että avioliitot muutetaan rekisteröidyiksi parisuhteiksi ja avioliitot pidetään täysin uskonnollisten yhteisöjen omana asiana, joista ei tarvitse laissa edes mitään mainita.

Olen aivan samaa mieltä Nilsenin kanssa ja sen vuoksi esitäkin, että koko avioliittolaki kumotaan ja korvataan se lailla rekisteröidystä parisuhteesta. Tuskin samaa asiaa käsittelevää lakia jatkuvasti suostutaan muuttamaan, joten parasta tehdä se kerralla kunnolla.

Teuvo Manninen Email_big
| 8.6.2012 17:25

Kannatan kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista.
Lahdessa 8.6.2012 Teuvo Manninen, FL herastuomari

petteri veijalainen Email_big
| 19.5.2012 19:56

Kai Nilsen | 11.4.2012 22:02 Mielestäni asia pitäisi tehdä juuri päin vastoin, että avioliitot muutetaan rekisteröidyiksi parisuhteiksi ja avioliitot pidetään täysin uskonnollisten yhteisöjen omana asiana, joista ei tarvitse laissa edes mitään mainita.

Juurikin näin. Avioliitto-sana on kristillinen sana ja se heille sallittakoon. Tehköön muut mitä tekevät keskenään vällyjen välissä, mutta jättäkää avioliitto-sana rauhaan. Siksi äänestän ei.

Esa Sorjonen Email_big
| 18.5.2012 08:43

Pahoittelen kirjoitusvirhettä tekstissäni. Toisen kappaleen sanamuoto tulisi olla: "Kenen tahansa tulisi voida voimassa olevaa..."

Tähän netti palveluun sisällyttää esikatselu- ja korjaamismahdollisuus. Pieneen ruutuun kirjoittaessa kokonaisuus ei näy ja sinne saattaa jäädä kirjoitusvirheitä.

Esa Sorjonen Email_big
| 18.5.2012 08:39

Lakialoitteet olisi selkeyden, ymmärrettävyyden ja lain tulkintojen vuoksi parempi kirjoittaa lopulliseen muotoonsa.

Kenen tahansa voisi voida voimassa olevaa ja säädettäväksi aiottua lakia rinnakkain vertailemalla havaita lakiin tulevat muutokset. EU-lainsäädännön harmonisointipyrkimykset tulisi ottaa myös huomioon, samoin kaikki muut voimassaolevat lait, joissa käsitellään samaa asiaa: "solmii liiton toisen henkilön kanssa".

Käytän tästä liitosta kompelöä sanavalintaa "naimisissa-liitto". Naimisissa-liiton solmijan tulisi olla myös tietoinen liiton oikeudellisista seuraamuksista.

Solmitaanpa naimisissa-liitto millä nimellä hyvänsä, sen tulisi sisältää myös Perintökaari 40/1965, koska Perintökaaressakin mainitaan sana naimisissa. Naimisissa-sana esiintyy myös seuraavissa yhteyksissä Kiinteistörahastolaki 1173/1997, Eläkesäätiölaki 1774/1995, Laki saamelaiskäräjistä 974/1995, Laki perintökaaren voimaanpanosta 41/1965, Säätiölaki 109/1930 ja Oikeudenkäymiskaari 4/1734.

Naimisissa-liitto näkyisi myös Väestötietojärjestelmässä nykyisenä siviilisäätynä/tietona avioliiton solmimisesta ja purkautumisesta tai parisuhteen rekisteröinnistä ja rekisteröidyn parisuhteenpurkautumisesta.

Naimisissa-liitto olisi sopimus, joka velvoittaa sopimusosapuolet toimimaan vaikutusvaltansa piirissä oleviin asioihin sopimuksen tarkoitusta edistävällä tavalla. Tästä syystä sopimuksen tulisi olla selkeä ja ristiriidaton muiden lakien kanssa ainakin siinä laajuudessa kuin nykyään EU:ssa toimitaan.

Miksi jotkut ihmiset eivät voi solmia liittoa toisen ihmisen kanssa - jonkun keksityn syyn vuoksi?

Historian tietäminen on tietysti avartavaa, mutta yritetään järjestää asiat toimivalla tavalla tässä ja nyt. Lait ovat ihmisten keksimiä järjestelyjä. Parhaimmillaan ne tasaavat joidenkin ihmisten pyrkimyksiä ottaa perusteettomasti enemmän kuin antaa vastineeksi.

Lakeja ei tulisi keksiä toisten ihmisten perusteltujen oikeuksien rajaamiseksi tai heidän syrjimiseksi ihmisinä.

Elän onnellisesti avioliitossa. Tämän saman onnen haluaisin kaikille, jotka haluavat solmia liiton toisen ihmisen kanssa. Tämän tulisi voida tapahtua lain sallimalla neutraalilla ja muita erilaisia ihmisiä kontrolloimattomalla tavalla.

Fabian Niemitz Email_big
| 15.5.2012 16:44

Avioliitto ei ole kristitty keksintö. Itse asiassa Jeesuksen opetusten mukaisesti, jokaisen tulisi jättää perheensä ja seurata häntä. Perhekäsite ja avioliitto otettiin osaksi kristinuskoa kun huomattiin, ettei Jeesus palannutkaan, maailmanloppu lykkääntyi määrittelemättömäksi ajaksi ja jostain oli pakko saada yhteiskuntajärjestystä tukevia uskonkappaleita.

Näin ollen jokaisella uskontokunnalla ja uskontoihin kuulumattomilla on tasa-arvoinen oikeus solmia avioliitto toisen täysivaltaisen ihmisen kanssa. Kristityt voivat jatkossakin päättää vihkiä vain heidän maailmankatsomukseensa sopivat rakastavaiset ja meillä muilla on oikeus vihkiytyä omaan maailmankatsomukseemme sopivan seremonian keinoin.

Kertauksena:
1) avioliitto ei ole kristitty keksintö eikä kirkolla tai kristityillä ole määrittelyoikeutta siihen mikä on avioliitto ja kuka sen saa solmia.
2) avioliiton määrittelee Suomen laki (ei raamattu tai kirkko eikä varsinkaan kukaan yksittäinen kristitty tai ryhmä kristittyjä)
3) nykyinen avioliitto laki on lisäksi perustuslain kuudennen pykälän vastainen (ns. tasa-arvopykälä). Näin ollen avioliittolaki on syytä muuttaa tai tasa-arvopykälään on lisättävänä syrjinnän olevan sallittua seksuaalisen suuntautumisen osalta (käsi ylös kuinka moni kristitty uskaltaa myöntää haluavansa tätä).
4) tutkimustulokset jenkeistä osoittavat, että homoparien lapset voivat paremmin (tämä tosin johtuu vain siitä, että kyseiset parit käyvät läpi rankemman valikointiprosessin ja edustavat näin "vanhemmista parhaita" http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_adoption#References (täältä referenssilistan tutkimukset ovat hyvä paikka aloittaa itsensä sivistäminen)

Sirpa Piira Email_big
| 15.5.2012 09:34

Miksi monet uskovaiset väittävät avioliiton kuuluvan vain miehelle ja naiselle, vaikkei avioliitolla ja avio-sanalla ole mitään tekemistä kirkon kanssa. Raamattu ei tunne avioliittoa lainkaan, vaan antaa ymmärtää luomiskertomuksessa, että mies ja nainen luotiin pariksi jatkamaan sukua, mutta avioliitosta Raamatun alussa ei mainita mitään.

Raamatussa nainen oli miehen omaisuutta ja hän tuli arvoasteikossa karjan jälkeen eli naisella ei ollut käytännössä mitään arvoa, miksi siis hänet olisi asetettu miehen rinnalle aviopuolisoksi korkeaan asemaan, kun hänellä ei ollut mitään muuta arvoa kuin olla jälkeläisten tuottaja.

Vanhan Testamentin puolella ei lue missään kohtaa, että mies ja nainen olisi vihitty avioliittoon eli papin suorittamaa vihkimistä ja avioliittoa ei tunnettu.

Varhaiskristillisellä ajalla v. 30-325 ei tunnettu myöskään kirkollista vihkimistä papin suorittamana ja parin yhteenmeno oli yksityisasia, eikä tuolloin ollut hääseremonioita ja avioliitossa uskonnollista taustaa. Miehet keskenään tai naiset keskenään saivat solmia avioliittoja, kunnes keisari Konstantinus Suuri laillisti kristinuskon ja hänen poikansa kristityt keisarit Konstantius II ja Constans asettivat lain vuonna 342 Roomassa, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat avioliitot olivat kiellettyjä kuolemanrangaistuksen uhalla.

Kirkko vihki miespareja ystävyysliittoon vielä 1 000-luvulla mutta 1 300-luvulla se alkoi suhtautua kielteisesti homoseksuaalisuuteen.

Kristityt vihkivät oletettavasti Vähä-Aasiassa kristittyjä homoja, koska siitä on viitteitä 300-luvulla. Tuohon aikaan kulttuurillisesti homous oli kreikkalaisille ja roomalaisille aivan luonnollinen asia. Kirkko vihki miespareja ystävyysliittoon vielä 1 000-luvulla mutta 1 300-luvulla se alkoi suhtautua kielteisesti homoseksuaalisuuteen.

Käytännössä voitaneen olettaa, että homoliitot lakkasivat vasta, kun kirkon hallinto pystyi takaamaan hallitsevan keskusjohtoisen doktriinin noudattamisen, eli vasta kun kirjapainotaito levisi 1 500-luvulla. Tunnetaan useita kristittyjen homoavioliittoja alkuseurakunnissa, ja avioliitot olivat hyvin yleisiä.

Mitä itse avio-sanaan tulee, niin avioliitto ei ole alunpitäen ollut lainkaan kirkon sanastoon kuuluva sana, eikä sillä ole ollut kirkollista merkitystä ennen kuin kirkko sai vihkioikeudet valtiolta. Suomen kielessä sana avioliitto on ensi kertaa mainittu Maskun Hemmingin virsikirjassa vuonna 1 605.

Avioliitolla on juridinen alkuperä, eikä uskonnollinen, ja sillä on haluttu taata leskelle ja perillisille toimeentulo perheen pään ja elättäjän kuoltua. On arveltu, että avio sanana tarkoitti lakia tai normia, koska avioliitolla haluttiin taata myös naiselle laillisia oikeuksia. Joidenkin mielestä avio sanana olisi johdos samasta ava, josta on muodostettu verbi avata. Tämän selityksen mukaan avioliitto olisi siis avoin, julkinen liitto, eikä että avioliitto sanana merkitsisi lasten siittämistä aviovuoteessa ja lisääntymistä. Avio tarkoittaa kahden ihmisen liittoa olivatpa nämä samaa tai eri sukupuolta.

Mikael Agricola kehitti suomen kieleen sanat aviomies, aviovaimo, aviovuode ja aviolapsi. Näitä sanoja ei siis ollut suomen kielessä ennen 1500 -lukua ja Agricolaa, eikä Raamattu tunne avioliittoa. Raamatun aikaan naisella ei ollut mitään oikeuksia ja hän oli miehen omaisuutta tuli arvoasteikossa karjan jälkeen. Mies otti hänet ainoastaan perheeseensä ja saattoi hyälätä ilman mitään muodollisuuksia. Avioliittoja ne eivät olleet.

Suomen kuuluessa Ruotsin valtakuntaan vuoden 1734 laki määräsi avioliiton päättämisen kirkollisella vihkimisellä pakolliseksi. Aikaisemmin se oli ollut Suomessakin yksityinen, rituaalinen toimitus.

Vuodesta 1917 lähtien on Suomessa ollut toisena vaihtoehtona siviilivihkiminen, jonka toimittaa maallinen viranomainen. Siviilivihkiminen on useissa maissa ainoa oikeudellisesti tunnustettu avioliiton päättämismuoto. Itsenäisessä Suomessa annettiin avioliittolaki 1929, ja se astui voimaan 1930. Viimeksi sitä muutettiin vuonna1987.

Näin ollen mies voi mennä miehen kanssa avioliittoon tai nainen mennä naisen kanssa avioliittoon, koska sana avio tarkoittaa normia tai lakia, eikä sillä ole alun pitäen mitään tekemistä kirkon kanssa tai lisääntymisen kanssa.

Olisi siis huomattava, että Raamatun aikaan ihmiset elivät avoliitossa, eikä avioliitto sanaa löydy Raamatun alkuperäisteksteistä, vaan avioliitto sanat on lisätty sinne vasta 300-luvun jälkeen muokattaessa ja kirjoitettaessa uudelleen Raamatun tekstejä, jotka ovat tänä päivänä täysin muuta, mitä alkuperäistekstit olivat ja mitä niiden tarkoitus oli.

Raamattu ei kerro kuin yhden juutalaissuvun tarinan, jonka kantaisä jumala Jahve eli Jahve niminen jumala arvonimen omannut kuningas oli. Vanhoissa kirjoituksissa Jahvella oli myös Ashera niminen vaimo aivan Raamatun alkulehdillä, jolle tämä toteaa monikkomuodossa luokaamme ja tehkäämme.

Emppu Salonen Email_big
| 14.5.2012 10:36

Jos vähän nämä adoptio-oikeuden kauhistelijat sekä ylipäätänsäkin ne, jotka eivät ymmärrä mitä tasa-arvo tarkoittaa voisivat päivittää tietojaan 2010-luvulle:

A) Missään maassa, jossa tasa-arvoinen avioliittolaki on tullut voimaan eivät homo- ja lesboparit ole kiilanneet adoptiojonossa kenenkään ohi. Tätä on siis turha pelätä, että homppelit nyt kiilaavat vasemmalta jonon kärkeen ja vievät kaikki mukelot. Minä luottaisin asiassa viranomaisiin, jotka päättävät kenelle lapsia annetaan. Sitä vartenhan he siellä ovat, jotta lapset päätyvät hyviin koteihin. (Lisäksi on kerätty paljon tutkimustietoa siitä, ettei homoperheissä elävistä lapsista ole kehittynyt sen kamalampia tai kieroon kasvaneempia kansalaisia mitä heteroperheissäkään. Jos asiasta on jotain tutkimuksia tätä vastaan, niin tuokaa toki esille. Minä en jaksa noteerata tuollaisia "musta tuntuu"-argumetteja.)

B) Valtion ja ihmisten on toimittava perustuslain puutteissa. Perustuslaissa on pykälä, joka kieltää syrjinnän henkilöön kohdistuvien ominaisuuksien (esim. sukupuoli, ikä, uskonto, suuntautuneisuus) perusteella. Muistutan vielä, ettei Raamattu ja Suomen laki ole koskaan olleet sama asia eikä minkään muunkaan satukirjan lauseita ole tässä maassa kirjattu meidän lakiin. Joten pidetään sadut ja lakipäätökset erillään, tai sitten voidaan alkaa vaatia että naiset on palautettava takaisin nyrkin ja hellan väliin sekä sunnuntaisin töissä käyvät kivitetään.

Martti Palomäki Email_big
| 10.5.2012 18:01

Adoptiolaki tulee lähteä lapsen ehdoilla eikä aikuisen mielihaluista.

Kuten tänä päivänä adoptiokäytännössä menetellään, tulee lapsen tasapainoisen kehityksenkin takia hänellä olla oikeus vanhempiin, jotka voisivat olla fyysisestikin lapsen oikeita vanhempia. Sen takia ei adoptiolasta anneta esim. liian vanhalle pariskunnalle, vaikka olisivat kuinka kilttejä. Samaa sukupuolta olevat vanhemmat eivät voisi olla oikeastikaan lapsen vanhempia.

Ei adoptiolasta enneta myöskään yksin elävälle vanhallepojalle tai -tytölle samoista syistä, vaikka hän olisi kuinka lapsirakas. Lapsen etu menee kaiken edelle tässä. Lapsi ei ole aikuisten leikkikalu.

Martti Palomäki Email_big
| 10.5.2012 17:45

"Kaikki ovat tasa-arvoisia, toiset vaan ovat tasa-arvoisempia kuin muut" (Vapaa lainaus "Eläinten vallankumous"-kirjasta).

Parisuhdelaki on jo saattanut samaa sukupuolta olevien aseman tasavertaiseksi avioliitton kuuluvien kanssa. Tunkeutuminen avioliiton alueelle kuvaa pyrkimystä olla "tasa-arvoisempia kuin muut".

Alla olevista joistakin kommenteista näkyy se selvä tavoite, että tässä ei olla tasa-arvoistamassa ketään, vaan viemässä avioliittoon kuuluvilta pois heidän oikeuksiaan.

Tomás Doreste Niemi Email_big
| 9.5.2012 13:49

tuija on jumalan orja ;)

Tuija Uusitalo Email_big
| 6.5.2012 15:35

Ei missään tapauksessa!

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, perheen perustamiseksi. Muut "kimpat" ihmisten kesken ovat hyvä pitää reisteröityinä liittoina.

Ihmisen on toimittava tiettyjen annettujen peruslainalaisuuksien puitteissa "tässä Jumalan luomassa maailmassa", jossa olemme vain vieraina. Avioliitot, miehen ja naisen välisinä avioliittoina myös henkisen hyvinvoinnin kannalta pidettävä koskemattomina ajan muotivirtauksilta.

Emppu Salonen Email_big
| 22.4.2012 13:09

Millos tämä etenee siksi kansalaisalotteeksi, jotta päästään keräämään nimiä?

Kai Nilsen Email_big
| 11.4.2012 22:02

Mielestäni asia pitäisi tehdä juuri päin vastoin, että avioliitot muutetaan rekisteröidyiksi parisuhteiksi ja avioliitot pidetään täysin uskonnollisten yhteisöjen omana asiana, joista ei tarvitse laissa edes mitään mainita. Mutta äänestän silti puolesta, koska onhan tämäkin ehdotelma parempi kuin nykyinen malli.

Heli Liukkonen Email_big
| 22.3.2012 09:02

Linkin takaa löytyy luettelo kansanedustajista, jotka vastasivat myöntävästi eduskuntavaalien 2011 Ylen vaalikoneessa kysymykseen tasa-arvoisesta avioliittolaista, mutta eivät kuitenkaan allekirjoittaneet lakiehdotusta:
http://blogit.hs.fi/hsnext/nama-kansanedustajat-muuttivat-mieltaan-tasa-arvoisesta-avioliittolaista